Lejebetingelser

Lejebetingelser

1. Lejeperioden regnes fra afhentning/påbegyndt transport fra vort lager til og med den dag liften, atter afmeldes/tilbageleveres/afhentes af os. Det påhviler lejer/arbejdsgiver selv at instruere personale i korrekt brug af materiellet.

2. Lejeren er ansvarlig for det lejede materiel og dets forsvarlige anvendelse i udlejningsperioden. Det anbefales og påhviler alene lejer at afdække fliser og lignende underlag hvor det lejede materiel placeres. Udlejer dækker ikke for skader på underlag som følge af dryp/spild fra det udlejede materiel, uanset årsagen. Det påhviler lejeren at tilbagelevere det lejede materiel rengjort. Ved mangelfuld rengøring faktureres lejer det timeforbrug der anvendes af Liftservice til at gøre materiellet rent i.

3. Lejeren hæfter for eventuel manglende eller ødelagt materiel, ligesom udgifter til reparation af skade forvoldt af lejeren, betales af denne. Lejer står selv for reparation/lapning af det udlejede materiel i lejeperioden og de omkostninger som deraf følger.

4. Lejeren bærer alene ansvaret over for sig selv, tredjemand og udlejer med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra udlejeres side. Lejer er således ansvarlig for bl.a skader på ting, personer og material, som følge af vægtangivelser eller urigtige oplysninger om jordens/underlagets bæreevne, forkerte eller mangefulde beskrivelser af forholdene på arbejdspladsen og/eller de forhold i øvrigt, hvorunder materiellet skal anvendes og /eller skader som følge af forkert eller mangefuld betjening af materiellet(udlejet, uden betjening). Lejeren bærer risikoen for beskadigelse af arbejdspladsens tilkørselsveje, underjordise anlæg, installationer m.v., medmindre lejeren har anvist adgangs- og opstillingsmuligheder til os på arbejdsstedet, der ikke ville medføre sådan beskadigelse.

Udlejer påtager sig ikke risikoen for driftstab af nogen art, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det udlejede. Dette gælder også ved arbejdsstandsninger, maskinskader og forsinkelser som følge af krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentlige pålæg. Hvis lejer foretager transport/flytning af materiel med eget transport middel eller fremmed vognmand hæfter for lejer for al skade på materiellet under transport og håndtering i forbindelse med transporten. Ved bestilling af flyvning med droner har Liftservice ophavsretten til alt foto og video materiel og må bruge dette som led i markedsføring med mindre kunden skriftligt har meddelt Liftservice andet inden arbejdets påbegyndelse.

5. Liften må ikke bruges til sandblæsningsopgaver.

6. Alle priser er excl. moms. og All risk forsikring.

 

Leveringsbetingelser

1. Afbestilling af Lastvognslifte på timepris.

Annullering og udsættelse af ordre:

Leverandøren forbeholder sig ret til at fakturere Kunden for transport, mobilisering og estimeret udlejningstid, ved Kundens annullering eller udsættelse senere end

24 timer, inden planlagt tidspunkt for ordrens igangsættelse, for så vidt angår ordre til opstart mandag – fredag.
72 timer, inden planlagt tidspunkt for ordrens igangsættelse, for så vidt angår ordre til opstart fredag kl. 16.00 – Weekend arbejde.

 

Forsikringsbetingelser

Selvrisiko:

Lejer hæfter med en selvrisiko på 22.000,00 kr af enhver skade. Det påhviler lejer at foretage og vurdere opgavens omfang og risiko for skade ved arbejdsopgaver. Ved grov tilsidesættelse eller forkert anvendelse og brug af materiellet kan Liftservice A/S fakturere kunden udgiften til hele istandsættelsen af materiellet.

Der beregnes et risiko tillæg på 8,5% af bruttoprisen på produkterne.

Undtagelser:

A. Skade, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed udvist af forsikringstager eller skade, der forvoldes under indflydelse af selvforskyldt beruselse og lignende (narkotika m.v.).

B. Driftstab og/eller anden indirekte skade (strejke, lock-out m.v.).

C. Risiko tillæg dækker ikke materiel, der anbringes på skibe, pontoner eller lignende.

D. Risiko tillæg dækker ikke udgifter til opgravning eller andre foranstaltninger til optagning af den beskadigede genstand af jorden.

E. Risiko tillæg dækker ikke totalskade, der består i, at den forsikrede genstand må efterlades i jorden, uanset årsagen hertil.